Posts

Xin chào. Hello in Vietnamese.

Các nguồn lực bằng Tiếng Việt hỗ trợ cho Quy trình Vay thế chấp

Các tổ chức tài chính xử lý đơn xin vay và giấy tờ hoàn tất khoản vay thế chấp bằng tiếng Anh có thể tạo ra rào cản ngôn ngữ cho khách hàng muốn sử dụng tiếng Việt. Rất tốt là có nhiều…