Resources in Spanish to Help with the Mortgage Process

Recursos en español para ayudarle con el proceso del crédito hipotecario

Las instituciones financieras manejan las solicitudes de hipotecas y los cierres de operaciones en inglés, lo que puede crear una barrera lingüística complicada si prefiere el español. Afortunadamente, hay varios recursos disponibles en…
Kamusta. Hello in Tagalog and Filipino

Mga Mapagkukunan sa Tagalog upang Tumulong sa Proseso ng Mortgage

Pinangangasiwaan ng mga institusyong pampinansyal ang mga aplikasyon at pagsasara ng mortgage sa Ingles, na maaaring lumikha ng isang mahirap na hadlang sa wika kung mas gusto mo ang Tagalog. Sa kabutihang palad, ang iba't ibang mga mapagkukunan…
한국어. Hello in Korean.

주택 담보 대출 과정에서의 한국어 자료

금융 기관에서는 주택 담보 대출 신청 및 클로징 업무를 영어로 처리하기 때문에 한국어를 주로 사용하는 고객은 언어 장벽으로 인해 불편함을 느낄 수 있습니다. 주택 담보 대출 절차와…
Xin chào. Hello in Vietnamese.

Các nguồn lực bằng Tiếng Việt hỗ trợ cho Quy trình Vay thế chấp

Các tổ chức tài chính xử lý đơn xin vay và giấy tờ hoàn tất khoản vay thế chấp bằng tiếng Anh có thể tạo ra rào cản ngôn ngữ cho khách hàng muốn sử dụng tiếng Việt. Rất tốt là có nhiều…
Nǐ hǎo. Hello in Chinese

帮助完成抵押贷款流程的中文资源

金融机构以英语处理抵押贷款申请和过户结算手续,如果您的偏好语言是中文,这可能会造成语言障碍。值得庆幸的是,我们有各种中文资源可以帮助您了解抵押贷款流程和您的贷款文件。本文将介绍可帮助您完成抵押贷款流程的资源。 《贷款费用估计表》 贷款机构将以英文向您提供这份文件,其中包含有关所提供贷款的重要详细信息。我们建议您查看此空白中文版,以帮助您了解您的《贷款费用估计表》。 《统一住宅贷款申请表》 您将收到一份英文版的贷款申请表,其中包括初始信息披露包和贷款结算文件。您可以使用此中文版来帮助您确认申请表上填写的信息是否正确。 …

Essential Resources to Navigate the Mortgage Process in Your Preferred Language

Español | 中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog  For those who feel more comfortable speaking a language other than English, the mortgage process can be an overwhelming task. Financial institutions often conduct their mortgage…